Polityka prywatności serwisu internetowego pod nazwą PROPCO.EU

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu internetowego PROPCO.EU, dostępnego pod adresem: https://www.propco.eu/ (dalej jako „serwis” lub „serwis internetowy”). Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach powyższego serwisu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

I. GROMADZENIE DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

Za wyjątkiem danych przekazywanych nam przez użytkowników w formularzu kontaktowym za pośrednictwem serwisu jak również w przypadku zakładania konta w serwisie, nie gromadzimy żadnych innych danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu.

Do celów administrowania serwisem internetowym w dziennikach logów gromadzone są informacje o osobach odwiedzających nasz serwis. Informacje te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Nie zabiegamy, ani nie podejmujemy żadnych działań mających na celu identyfikację osób odwiedzających serwis.

Podobnie jak w przypadku większości serwisów WWW, nasz serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. W plikach logów naszego serwera WWW są przechowywane następujące informacje:

a) publiczny adres IP komputera z którego zostało wysłane zapytanie (w niektórych przypadkach może to być bezpośrednio komputer osoby odwiedzającej serwis),
b) nazwa stacji osoby odwiedzającej serwis (identyfikacja przez protokół HTTP, o ile jest możliwa),
c) czas nadejścia zapytania,
d) pierwszy wiersz żądania HTTP,
e) kod odpowiedzi HTTP,
f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę odwiedzającą serwis (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,
h) informacje o przeglądarce, z której korzysta osoba odwiedzająca serwis,
i) informacje o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły przy realizacji zapytania HTTP.

Powyższe informacje nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających nasz serwis. Dla usprawniania działania naszego serwisu sporadycznie analizujemy informacje zawarte w plikach z logami np. w celu ustalenia stron serwisu, które są odwiedzane najczęściej, czy zlokalizowania ewentualnych błędów serwisu.

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES I INNYCH NARZĘDZIACH

Pliki cookies

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon), które serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

1) ułatwienia użytkownikowi korzystania z naszego serwisu przy jego przeglądaniu,
2) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu (ochrona przed spamem),
3) tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości.:

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1) sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia, a które mają na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu, w tym podtrzymywanie sesji przeglądarki,
2) pliki cookies związane z wykorzystywaniem narzędzia Google Analytics – więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki,

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlona zostanie informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu możliwe jest zarządzanie plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, użytkownicy mają możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć automatyczne przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak ograniczenie a nawet utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień zezwalania na zapisywanie i przechowywanie plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w konkretnej przeglądarce internetowej, np.:

1) w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
2) w przeglądarce Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
3) w przeglądarce Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
4) w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
5) w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData
6) w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Google Analytics

Niniejszy serwis internetowy korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Ireland Ltd. (dalej „Google”). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji adresów IP w naszym serwisie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej strony przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest PROPCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000591293 posiadająca numer NIP: 5223048609 oraz numer REGON: 363234053 adres e-mail: ____, nr tel.: _________ (dalej jako „administrator”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Za pośrednictwem serwisu internetowego i aplikacji mobilnej KRAP gromadzone są dane osobowe użytkowników w następujących przypadkach:

1.zakładanie konta użytkownika – w takim przypadku gromadzimy dane osobowe wskazane na etapie zakładania konta oraz przetwarzamy je w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu internetowego pod nazwą PROPCO.EU. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi założenie konta. Na tożsamej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe podawane przy zakładaniu konta w celu skorzystania z panelu „dla inwestora” oraz „small business units”.

2. skorzystanie przez użytkownika z formularza kontaktowego – w takim przypadku gromadzimy dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym oraz przetwarzamy je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie,

3. w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi Google Analytics gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w niniejszej Polityce prywatności w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności monitorowania zachowania użytkowników oraz ich aktywności na stronie internetowej serwisu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

1) hostingodawca poczty e-mail administratora ,

2) hostingodawca serwera, na którym znajduje się serwis internetowy administratora ,

3) Google Ireland Limited (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia),

4) _.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi Google Analytics Twoje dane osobowe co do zasady mogą zostać przekazane przez Google Ireland Limited do państwa trzeciego (państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. do Stanów Zjednoczonych.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu – do upływu tego okresu. W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednakże dane te będą przechowywane przez administratora do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu wniesienia sprzeciwu lub przez maksymalny okres 26 miesięcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od chwili ich zgromadzenia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawno wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną lub wykonanie takiej umowy. Podanie Twoich danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

IV. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis internetowy PROPCO.EU może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W przypadku przejścia na inne strony WWW, w każdym przypadku zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego PROPCO.EU.

V. ZMIANY

W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.